Rīgas 3. speciālā pamatskola

Rīgas 3. speciālā pamatskola Rīgas 3. speciālā pamatskola


Uzņemšana

       

       Pirmsskolas izglītības grupās izglītojamos uzņem no 3 gadu vecuma ar pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku (aizbildņa) iesniegumu.

       Sākumskolā (1.-4.klasē) uzņem izglītojamos ar pašvaldības vai Valsts pedagoģiski medicīniskās
komisijas slēdzienu un vecāku iesniegumu.

       Pamatskolā (5.-9. klasē) uzņem izglītojamos ar Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas
slēdzienu vai izglītojamos no citas skolas ar pašvaldības vai Valsts pedagoģiski medicīniskās
komisijas slēdzienu un vecāku iesniegumu.

       Arodapmācībā uzņem izglītojamos no visām valsts skolām, kurās izglītojamie ir
mācījušies pēc speciālās pamatizglītības programmām ar atbilstošo izglītība sprogrammas kodu un
pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu, kas norādīts bērna pārbaudes kartē un vecāku iesniegumu
vai personīgu iesniegumu, ja izglītojamais ir 18 gadus vecs.


Piesakot izglītojamo skolā, nepieciešami šādi dokumenti:


 • skolas direktoram  adresēts iesniegums;
 • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;
 • dzimšanas apliecība vai pases kopija (uzrādot oriģinālu);
 • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
 • apliecība par pamatizglītību (stājoties profesionālās pamatizglītības programmās);
 • izglītojamā fotogrāfija (3 x 4 cm).

  

        Skolēnus  atskaita no skolas Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā vai pēc vecāku iesnieguma. 


Rīgas 3.speciālā pamatskola īsteno licencētas pirmsskolas un pamatizglītības programmas.


   Mācību valoda: latviešu un krievu

                                                                                                     


Speciālās pirmsskolas izglītības programmas:

 • ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods - 01015611;
 • ar garīgās attīstības traucējumiem, kods - 01015811;
 • ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods - 01015911 


Izglītojamie, beidzot pirmsskolu, saņem apliecību par pirmsskolas izglītības iegūšanu.

                                                                                                     


Speciālās pamatizglītības programmas 1. – 9. klases skolēniem, kodi -  21015811; 21015911; 21015821; 21025921 

 

3 profesionālās pamatizglītības programmas:

 • būvdarbi, kvalifikācija – būvstrādnieks (1. kvalif. līmenis);
 • ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija – pavāra palīgs.


Ārpus mācību stundām izglītojamie  var iesaistīties interešu izglītības pulciņos: vizuālā māksla, tautas dejas, skolēnu Interešu klubs, lego un folkloras kopa „Zīlītes” .

Arodklašu skolēniem prakses laikā ir iespēja kvalifikāciju paaugstināt ēdināšanas uzņēmumos, būvfirmās.

Pēc arodklašu beigšanas absolventi saņem profesionālās pamatizglītības 1. līmeņa kvalifikācijas apliecību.

Pēc skolas beigšanas ir iespējas turpināt mācības arodskolā.


Skolā mācās 156 izglītojamie - 33 pirmsskolas izgītības programmā, 123 pamatskolas un profesionālajā pamatizglītības programmā.

                                                                                                     

  

  Video par skolu skatīt šeit:


https://www.youtube.com/watch?v=UvGQNjhYGAs


Buklets par skolu apskatāms šeit:


book.pdf (5.23 MB)


“Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontakpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs".

Aktuālā informācija

JŪNIJS